In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

it2012

podatki

rada

smieci

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 
Użytkowników : 27
Artykułów : 3498
Zakładki : 6
Odsłon : 2669655

dzeilnicowy 

kryzys  

dzeilnicowy  

liczby

esesja

mapagminy1

piec1a

 

 

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz

Wciąż poszukiwani są kandydaci na 2 ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się (być zgłaszane) do Biura Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2 do 17 stycznia 2020 r.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ WYBRANY ŁAWNIKIEM?
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
• do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM?
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO RADY GMINY?
• prezesi właściwych sądów,
• stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
• przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

JAKIE SĄ WYMAGANE DOKUMENTY?
• karta zgłoszenia;
• informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
• oświadczenie dot. spełnienia wymogów z art. 159 Prawa o ustroju sądów powszechnych
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
Ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
• 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
• do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;
• do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

JAKIE SĄ OPŁATY?
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

JAKI JEST TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 17.01.2020 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po terminie, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Wybory ławników odbędą się w lutym 2020 r.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY?
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami można składać w Biurze Rady Gminy Janowice Wielkie, znajdującej się w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, pok. nr 2 (parter), w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj.: od 7.30 do 15.30 lub przesłać listownie na ww. adres.

 

Karta zgloszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie dodatkowe - dot. art. 159 Prawa o ustroju sądów powsz.

Oświadczenie kandydata - postępowanie o przestępstwo

Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska

Zaświadczenie lekarskie