In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

it2012

podatki

rada

smieci

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Użytkowników : 27
Artykułów : 3665
Zakładki : 6
Odsłon : 2899906

dzeilnicowy 

kryzys  

dzeilnicowy  

liczby

esesja

mapagminy1

piec1a

 

 

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, aby dostawać regularnie informacje o wydarzeniach w naszej gminie

cz


P R Z E W O D N I C Z Ą C Y RADY GMINY
W JANOWICACH WIELKICH
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W DNIU 31 STYCZNIA 2014 ROKU (PIĄTEK) o godz. 10OO W SALI KONFERENCYJNEJ OSP W JANOWICACH WIELKICH UL. KOLEJOWA 2A odbędzie się XXX sesja Rady Gminy w Janowicach Wielkich, której porządek obrad przedstawia się następująco:

1) Otwarcie XXX sesji Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pismach, które wpłynęły do Rady
Gminy w okresie międzysesyjnym.
4) Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym
5) Podjęcie uchwały w sprawie:
1. .zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowice Wielkie
6) Informacja w sprawie propozycji przejęcia operatorstwa przez Przedsiębiorstwo
Wodno-Kanalizacyjne” Wodnik” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Janowice
Wielkie i technicznej obsługi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
7) Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań oświatowych w Gminnym Zespole Szkół im.
Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich w roku szkolnym 2012/2013
8) Podjęcie uchwał w sprawie:
1.wprowadzenia zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2014rok
2.wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Janowice Wielkie funduszu
sołeckiego w roku budżetowym na 2015
3.wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi przez
sołectwo Trzcińsko
4.określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
5. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod
warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy.
6. określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
7. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ”Pomoc
gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
8. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 - 2020
9. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
10. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014
9) Interpelacje i zapytania. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10) Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na XXIX sesji Rady Gminy.
11) Sprawy różne.
12) Sprawy organizacyjne Rady Gminy w Janowicach Wielkich.
13) Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
14) Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Szymon Młodziński